Thursday, October 26, 2006

สืบค้นวิทยานิพนธ์

การศึกษางานวิจัยจากฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์, งานวิจัย ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย2 (Full Text)
โดย วรรณา พัชนี รหัสนักศึกษา 020

ชื่องานวิจัย : การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการ ศึกษา ขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนแกนนำ สังกัดกรมสามัญ ศึกษา จังหวัดแพร่
A study of Educational Management on Basic Education Curriculum of Leading Schools,
Department of General Education, Phrae Province
ชื่อผู้ทำวิจัย : อรวรรณ หอมขจร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย : เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการจัดการศีกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนแกนนำสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดแพร่
ระเบียบวิธีวิจัย : การศึกษาเปรียบเทียบ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : ผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการ ครูผู้สอน ประธานกรรมการ สถานศึกษา ของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 169 คน
ตัวแปร : สภาพการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เครื่องมือการวิจัย : แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
การเก็บรวบรวมข้อมูล : รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ จาก ผู้บริหาร หัวหน้างานวิชาการ ครูผู้สอน ประธานกรรมการ สถานศึกษา ของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จัดหมวดหมู่ตามกลุ่ม ประชากร และข้อคำถาม
การวิเคราะห์ข้อมูล : ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่า T และการวิเคราะห์เนื้อหา
สรุปผล : 1. สภาพการจัดการศึกษา
- ด้านหลักสูตร โรงเรียนแกนนำมีการจัดหลักสูตร โดย ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ มาก
- ด้านกระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนแกนนำ จัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ มาก
- ด้านการวัดผลประเมินผล มีการวัดและประเมินผล ตามสภาพจริง ในระดับมาก
- ด้านการจัดหาสื่อและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ได้เปิด โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกใช้และผลิตสื่อ ในระดับปานกลาง

2. ปัญหาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ด้านหลักสูตร มีปัญหาในเรื่องการนิเทศติดตามและ การประเมินผลการใช้หลักสูตร
- ด้านกระบวนการเรียนรู้ มีปัญหาในเรื่องการจัดทำ แผนการเรียนรู้ที่บูรณาการ การนำภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนกาสอน
- ด้านการวัดผลและประเมินผล มีปัญหาในการเปิด โอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ในการวัดผลประเมินผล
- ด้านการจัดหาสื่อและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีปัญหา การจัดให้มีเครือข่ายและแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา
3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการจัดการศึกษา โรงเรียนขนาด ใหญ่มีการจัดการหลักสูตรโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญมากกว่า โรงเรียนขนาดกลาง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่มีความต่าง
4. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการจัดการศึกษาด้านหลักสูตร ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านการจัดหาสื่อและแหล่งเรียนรู้ และด้านการวัดประเมินผล โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะ : 1. การประเมินหลักสูตรในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปิดโอกาสให้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับท้องถิ่น และสภาพผู้เรียน ถือเป็นความจำเป็นเพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพและสามารถตอบสนองการศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละท้องถิ่น จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารควรให้ความสำคัญ
2. ควรทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรของสถานศึกษา

0 Comments:

Post a Comment

<< Home